text middle

dolezite dokumenty
DÔLEŽITÉ DOKUMENTY

Tarifa diaľkovej dopravy firmy J&M SLIVTOUR, s.r.o.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Účel
J & M SLIVTOUR, s.r.o. (ďalej len „dopravca“) vydáva túto tarifu na vykonanie príslušných ustanovení zákona Národnej rady SR § 17a s § 21 zákona č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
1. Dopravca podľa tejto tarify je J & M SLIVTOUR, s.r.o právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel Sa v. č. 18601/P.
2. Táto tarifa upravuje sadzby cestovného dopravcu, zliav z neho a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a zvierat v prenosných klientach ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (ďalej len tarifné podmienky).
3. Tarifa platí na pravidelných diaľkových a primestských linkách vykonávaných J & M SLIVTOUR, s.r.o .Tarifa platí spolu s Prepravným poriadkom dopravcu, ktorý upravuje podmienky za ktorých dopravca prepravuje osoby, batožinu, zvieratá.

1.2. Termíny a definície
Tarifa: súhrn pravidiel, usmernení a stanovenie konkrétnych cenových podmienok pri preprave osôb, zvierat, batožín na diaľkových a primestkých vnútroštátnych autobusových linkách.
Diaľková linka: je autobusová linka, na ktorej má preprava charakter diaľkovej dopravy a jej dĺžka od východiskovej zastávky po cieľovú zastávku presahuje 100 km.

1.3. Skratky
ŤZP: ťažko zdravotne postihnutá osoba, ktorá je držiteľom preukazu „ťažko zdravotne postihnutá osoba“ – platí na území SR.
ŤZP-S: ťažko zdravotne postihnutá osoba, ktorá má oprávnenie byť doprevádzaná sprievodcom a je držiteľom preukazu ŤZP-S – platí na území SR.
CP: cestovný poriadok.
CL: cestovný lístok.
ISIC: medzinárodný preukaz študenta dennej formy štúdia
301 503: linka: Bánovce nad Bebravou-Topoľčany-Radošina-Piešťany-Trnava-Bratislava
701 430: linka: Bardejov-Svidník-Stropkov
701 433:linka Bardejovské Kúpele-Bardejov-Raslavice-Prešov-Košice
701 505: linka Bardejovské Kúpele-Bardejov-St.Ľubovňa-Kežmarok-Poprad-Brezno-B.Bystrica-Nitra-Sereď-Trnava-Bratislava
711 501: linka Stropkov-Svidník-Bardejov-St.Ľubovňa-Poprad-Ružomberok-B.Bystrica-Nitra-Sereď-Trnava-Bratislava2. TARIFA

2.1. Cestovné a jeho druhy
1. Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená v závislosti od tarifnej vzdialenosti, typu zľavy a charakteru prepravy (preprava osôb, batožín, zvierat...).

2. Tarifná vzdialenosť je skutočne precestovaná vzdialenosť z nástupnej do výstupnej zastávky zaokrúhlená nahor a je určená v cestovnom poriadku autobusovej linky.

3. Druhy cestovného sú:
1. Obyčajné cestovne.
2. Polovičné – osobitné cestovne
3. ZŤP, ZŤSP– osobitné cestovne
4. Študent– osobitné cestovne
5. Batožina– osobitné cestovne
6. Evidenčné cestovne

4. Obyčajné cestovné je cena za prepravu cestujúceho, stanovená za prepravu na určitú tarifnú vzdialenosť podľa kilometrických údajov uvedených v cestovnom poriadku. U zástavkového cenníka je základné cestovné cena medzi jednotlivými zastávkami.

5. Osobitné cestovné u diaľkových vnútroštátnych linkách je cena za prepravu:
a) detí do dovŕšenia 15. roku veku na jednotlivú cestu,
b) sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6 rokov,
c) žiakov a študentov podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku na jednotlivú cestu,
d) ťažko zdravotne postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S,
e) sprievodcovia zdravotne ťažko postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,
f) dôchodcov nad 70 rokov na diaľkových linkách.
g) psov a mačiek v prenosných klietkach

6. Evidenčné cestovne platí len na primestských linkách, a to za každých začatých 50 km/0,30€ , pre dôchodcov nad 70 rokov.

7. Bezplatne sa prepravujú poslanci Národnej Rady Slovenskej republiky a sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

8. Sadzby obyčajného a osobitného cestovného sú stanovené cenníkmi pre jednotlivé linky, ktoré cestujúci môžu získať v sídle miesta dopravcu, resp. na internetovej stránke dopravcu www.slivtour.sk.

9. Dopravca môže upraviť jednotlivé cenníky (typy zliav a ich sadzby), ktoré môže zverejniť na svojej internetovej stránke www.slivtour.sk.

10. Ak má nástupná a cieľová zastávka v cestovnom poriadku rovnaké tarifné kilometre (zastávky sa nachádzajú v zjednotenom tarifnom pásme), cestovné sa vypočíta za najnižšiu tarifnú vzdialenosť

.

2.2. Tarifné podmienky
2.2.1. Združovanie osobitného cestovného
Ak cestujúci preukáže podľa tejto tarify nárok na osobitné cestovné z cestovného z viacerých dôvodov, uzná sa mu iba jeden z nich a to podľa požiadavky cestujúceho.
2.2.2. Spôsob preukázania veku prepravovaného dieťaťa a občana po dovŕšení 70. roku
Ak vodič autobusu usúdi, že vek prepravovaného cestujúceho, na ktorého sa uplatňuje nárok na osobitné cestovné z titulu veku, nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, nárok na zľavu vznikne iba vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom . Doklad je preukaz s aktuálnou fotografiou vydaný dopravcom na základe predloženého rodného listu dieťaťa občianského preukazu jedného z rodičov, inou všeob. uznávanou org., prípadne úradom - - preukazom ŤZP a ŤZP-S u osôb podľa bodu 2.1 potvrdením príslušnej školy u osôb podľa bodu 2.1 dopravnou kartou, ktorú vydal dopravca, preukazom totožnosti u osôb bodu 2.1- f2.2.3. Nárok na prepravu za osobitné cestovné
1. Nárok na prepravu za osobitné cestovné pre žiakov a študentov majú:
a) žiaci a študenti základných a stredných škôl dennej forme štúdia do dovŕšenia 26 roku veku, podľa Zákona č. 245/2008 Z.z.(školský zákon),
b) poslucháči vysokých škôl a fakúlt podľa Zákona č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, ale najdlhšie do dovŕšenia 26. roku veku,
c) žiaci a študenti študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike, najdlhšie do dovŕšenia 26. roku veku.2.2.4. Žiacke preukazy na prepravu pre tarifu osobitného cestovného
1. Na uplatnenie nároku na žiacke cestovné u diaľkových liniek sa používajú preukazy s aktuálnou fotografiou vydané dopravcom.

2. Neplatný je preukaz:
a) ktorého platnosť skončila uplynutím času, na ktorý bol vydaný, ktorý je poškodený, znečistený alebo inak znehodnotený tak, že niektoré údaje na ňom vyznačené nie je možné spoľahlivo zistiť,
b) na ktorom bola fotografia držiteľa neoprávnene vymenená,
c) v ktorom sú údaje škrtané, prepisované alebo menené iným spôsobom,
d) ktorý bol vydaný na základe nepravdivých údajov,
e) ktorý obsahuje údaje, nezodpovedajúce skutočnosti,
f) na ktorom nie je fotografia držiteľa,
g) ktorý nie je riadne vyplnený alebo riadne potvrdený,
h) ak bolo ukončené štúdium záverečnou skúškou.

3. Kontrolný orgán dopravcu- /revízor-konáteľ/ je oprávnený odobrať neplatný preukaz.2.2.5. Nárok na osobitné cestovné pre osoby ťažko zdravotne postihnuté a ich sprievodcov, rozsah nároku.
1. Držitelia preukazov ŤZP-S a ŤZP budú prepravení za osobitné cestovné aj keď nebudú sprevádzaní ďalšou osobou.

2. Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S a ŤZP môže využiť osobitné cestovné len v prípade, že je uplatnený nárok na osobitné cestovné z dôvodu ŤZP alebo ŤZP-S tzn., že sprevádza držiteľa preukazu ŤZP-S. Samostatne si zľavu nemôže uplatniť.2.2.6. Batožina
1. Batožina je cena za prepravu batožín..

2. Batožina určuje dopravca podľa hmotnosti, rozmerov a tarifnej vzdialenosti za každý jeden kus /zväzok/ prepravovaného predmetu alebo zvieraťa, pri preprave lyží za každý jednotlivý pár vrátane palíc.

3. Drobné domáce zviera,musí byť prepravované v obale a považuje sa za batožinu. Batožina stanovená v cenníku je bez ohľadu na to, či je prepravovaný predmet alebo zviera umiestnené v batožinovom priestore alebo v priestore pre cestujúcich.

4. Cestujúci môže so sebou zobrať maximálne dve batožiny rôzneho druhu. Ďalšiu batožinu príjme dopravca len v prípade, že je v batožinovom priestore miesto.

5. U diaľkových liniek sa bezplatne prepravujú batožiny prepravované v priestore pre cestujúcich, ktoré majú rozmery menšie ako 30x40x60 cm (pripúšťa sa presahovanie v jednom rozmere o 10 cm), alebo batožiny tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 20 cm, alebo tvaru dosky do hrúbky 5 cm, ktorej dĺžka nepresahuje 100 cm a šírka 80 cm, a ktorých hmotnosť súčasne nepresahuje 25 kg.

6. Sadzby dovozného sú stanovené cenníkmi pre jednotlivé linky, ktoré cestujúci môžu získať na všetkých predajných miestach dopravcu, resp. na internetovej stránke dopravcu www.slivtour.sk.

7. Dopravca môže upraviť jednotlivé sadzby batožiny, ktoré zverejní v svojom sídle a na svojej internetovej stránke www.slivtour.sk.2.2.7. Preprava zvierat
1. Na vnútroštátnych diaľkových linkách je povolená preprava zvierat, a to len psov a mačiek umiestnených výhradne v schránkach.

2. Drobné domáce zviera, okrem psa a mačky, musí byť prepravované v obale a považuje sa za batožinu. Dovozné - batožina stanovené v cenníku je bez ohľadu na to, či je prepravovaný predmet alebo zviera umiestnené v batožinovom priestore alebo v priestore pre cestujúcich.

3. Zvieratá (pes, mačka) sa prepravujú za osobitné cestovné a majú nárok na miesto v autobuse.2.2.8. Vrátenie cestovného a zmena dátumu odchodu alebo mena
1. Ak sa preprava na spoji preruší pri vnútroštátnych diaľkových autobusových linkách o viac ako 2 hodiny, cestujúci s platným cestovným lístkom má právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, ktoré prevádzkuje dopravca alebo má nárok na vrátenie alikvotnej časti na vrátenie cestovného .

2. Podmienky vrátenia cestovného platia len na linkách a spojoch prevádzkovaných dopravcom J & M SLIVTOUR s.r.o..

3. V prípade zrušenia spoja má cestujúci nárok na vrátenie celého cestovného. Táto tarifa nadobúda účinnosť 01.11.2012


Jozef Sliva - Konateľ spoločnosti

pdf